POLITYKA PRYWATNOŚCI – WSTĘP

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera ogólne informacje dotyczące używania i przetwarzania przez SVEDPOL NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów. Celem stworzenia Polityki Prywatności jest przekazanie Naszym Klientom podstawowych informacji wyjaśniających zakres zbieranych przez nas danych osobowych, sposób ich ochrony, to komu są udostępniane jak również zakres przysługujących im praw.
Mając na względzie prywatność naszych Klientów udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy wiedział, w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych usług.
Informacje zawarte poniżej mają duże znaczenie dla ochrony Twoich danych osobowych, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:

Administratorem Twoich danych osobowych jest SVEDPOL NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  siedzibąw Kielnie, pow. wejherowski, adres: Filtrowa 9, 84-208 Kielno, NIP 6711785487.
Możesz się z nim skontaktować:

• listownie, na adres: Narutowicza 17, 78-100 Kołobrzeg
• mailowo, na adres: svedpol@gmail.com

PRZEPISY PRAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Prywatności SVEDPOL NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych z :

ustawą – ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach przetwarzania danych osobowych naszych Klientów przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób przejrzysty, bezpieczny oraz przede wszystkim zgodny z prawem.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:
Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są pozyskiwane.
Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa.
Dbamy o aktualność i poprawność przetwarzanych przez nas danych osobowych Klientów.
Klienci mają dostęp do swoich danych osobowych, jak również prawo ich weryfikacji.
Nasi Klienci mają pełne prawo do usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
Okres przechowywania danych osobowych jest zgodny z przepisami prawa oraz możliwie przez nas zminimalizowany. Jest to czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane są zbierane.
Dane osobowe naszych Klientów są chronione przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami ich przetwarzania.
W sytuacji udostępnienia danych innym podmiotom następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

PRAWA KLIENTÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub nieaktualne oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przeniesienia danych osobowych;
prawo do sprzeciwu wobec: przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe (w tym wobec tzw. Profilowania), przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami retencji danych:

  • W celach marketingowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu odwołania zgody
  • Prawidłowe wykonanie umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres ważności umowy
  • W celu rozliczeń podatkowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    art. 70 §1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2651, 2707, Dz.U. z 2023 r., poz. 180, 326, 511, 556, 614, 1059) Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych – przyjmuje się podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
  • W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    art. 118 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360, 2337, Dz.U. z 2023 r., poz. 326) Do upływu terminów przedawnienia roszczeń – podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata

Twoje dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą być przechowywane przez okres inny niż określony powyżej, przy czym obowiązek przechowywania musi wynikać z uzasadnionego prawnie interesu Administratora i pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Informujemy ponadto, że dane w prawidłowy sposób zanonimizowane mogą być przechowywane w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
poufności – ochrona danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
integralności – ochrona danych przed nieuprawnioną modyfikacją,
dostępności – dostęp do twoich danych będzie zapewniony jedynie upoważnionym podmiotom, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (“COOKIES”)

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są wysyłane przez system internetowy, z którego korzystamy podczas przeglądania stron, i są one zapamiętywane na urządzeniach końcowych, tj. komputerze, laptopie, smartfonie, z których korzysta Użytkownik podczas ich przeglądania. Służą przede wszystkim do prawidłowego używania funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub zbieraniu informacji na temat sposobu, w jaki Użytkownik korzystał z danej strony internetowej.
Dane gromadzone za pomocą cookies nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie są łączone z danymi przekazywanymi przez Użytkownika podczas rejestracji, jak również nie są szkodliwe dla urządzeń, z których Użytkownik korzysta przeglądając strony internetowe, ani nie wpływają na prawidłowość ich działania. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Wyróżniamy 3 rodzaje podstawowych cookies;
Sesyjne – informacje przechowywane w przeglądarce tylko podczas jej pracy do momentu jej zamknięcia. Są to cookies obowiązkowe, niezbędne do poprawnego działania aplikacji i ich funkcjonalności.
Służą nam do:
utrzymania sesji Użytkownika,
zapisania stanu sesji Użytkownika,
zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku
zakupów internetowych poprzez strony internetowe La Perla, monitoring dostępności usług.
Stałe – opcjonalne, zapewniają łatwiejsze korzystanie z często odwiedzanych stron, zapewniają optymalną nawigacje, układ treści itp. Pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak Użytkownik na to pozwoli poprzez ustawienia przeglądarki. Ten rodzaj cookies umożliwia przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.
Służą nam do:
zapamiętania ostatnio wybranej kategorii produktu;
dopasowania zawartości produktów do preferencji Użytkowników;
przywrócenia ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
przywrócenia sesji Użytkownika;
przywrócenia ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
wyświetlenia ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
Pochodzące od podmiotów zewnętrznych – pochodzące z serwerów reklamowych, z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej.

Więcej o plikach cookies usług google: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pL

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

SVEDPOL NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.
Twoje dane osobowe mogą pochodzić z określonych źródeł, takich jak zapytanie ofertowe, umowa, wykonana usługa, jednak tylko i wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne, np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres e-mail. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych
możesz się z nami kontaktować:

• listownie, na adres: Narutowicza 17, 78-100 Kołobrzeg
• mailowo, na adres: svedpol@gmail.com

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

SVEDPOL NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty.